0 Votes. At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. 47 Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Datapuwa't ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya; at ikaw, kung makapagbalik ka nang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. 68 At siya'y lumabas, at pumaroon, ayon sa kaniyang kaugalian, sa bundok ng mga Olivo; at nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama, 45At nang magtindig siya sa kaniyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis, 61At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. At kanilang sinabi sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda? 14 At kanilang sinabi, Hindi. 23 At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. 50 Day 15: Matthew 19-20. At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. 4At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. 39 At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kaniya, Bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko s.. 65 64At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya, na sinasabi, Hulaan mo; sino ang sa iyo'y humampas? 67 2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. 56 1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. 44At nang siya'y nanglulumo ay nanalangin siya ng lalong maningas; at ang kaniyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo: At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. 27 37Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, At ibinilang siya sa mga suwail: sapagka't ang nauukol sa akin ay may katuparan. Sign Up or Login, NowG1161 the feastG1859 of unleavened breadG106 drew nighG1448, which is calledG3004 the Passover.G3957, To Get the full list of Strongs: Sapagka't alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? 17:10 what do "heart" and "reins" mean? 22:1. Picture | Ages over 15. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 22 At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, ... Simeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border. Lucas 22:19 - At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kanang tainga niya. At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. • At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato; at siya'y nanikluhod at nanalangin. At sinabi niya sa kanila, Sukat na. 22 Now the Festival of Unleavened Bread, called the Passover, was approaching, ( B) 2 and the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus, ( C) for they were afraid of the people. 16 70 Luke 22:1 - 71. 57Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. Luke 22:27. 69 46 Chapter 22 - Luke « Previous ... 22 And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed! 25 At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. 11 sapagka't tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig. 27:15 and Mark 15:6. To Get the Full List of Definitions: # 22:1 Pista ng Paglampas ng Anghel: Tingnan sa Exo. At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. (2 Chronicles 12:14). At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. Luke 22:27. 35 At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. 33At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. 3 At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, Kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin: Bibliya Tagalog Holy Bible. 16Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng Guro sa iyo, Saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng paskua na kasalo ng aking mga alagad? Luke 22:32 -- This Bible is now Public Domain. At kanilang sinabi, Hindi. Datapuwa't narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin, ay kasalo ko sa dulang. At sinabi niya sa kanila, Nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi, at supot ng pagkain, at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anoman? 41At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato; at siya'y nanikluhod at nanalangin, Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan: At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. 6At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. 46At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? 10 Votes, Luke 22:19 8 Judas Agrees to Betray Jesus. 22:2. 54 At siya'y lumabas, at nanangis ng kapaitpaitan. For whether is greater Christ appeals to themselves, and puts a case that is plain and obvious to any one, who is the greater, and more honourable person; he that sitteth at meat; that sits, or lies down at table, and another waits on him: or he that serveth? At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. Why did the children of Israel wander for 40 years? 58 0 Votes, Luke 22:36 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. 53Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin; datapuwa't ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. Luke 22dropdownKing James Versiondropdown. What did Jesus mean when he said "The one who has no sword, sell his garment, and buy one"? Luke 22:1-6 - Bible Search: Judas Betrays Jesus: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 22:1-6. Luke 23:17 Some manuscripts include here words similar to Matt. Sapagka't alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. 25At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. 3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko; at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang labingdalawang angkan ni Israel. How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda. does not indicate. When Jesus told the disciples, "If you don't have a sword, sell your cloak and buy one," was this to defend themselves? 1 Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. 3At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. 38 At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanedrin, na sinasabi, hindi baga ang nakaupo sa dulang? At kaniyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. 36 51Datapuwa't sumagot si Jesus, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito. 20Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na nagsidating laban sa kaniya, Kayo'y nagsilabas, na tila laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas? 3 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. 70At sinabi nilang lahat, Kung gayo'y ikaw baga ang Anak ng Dios? Luke 22. 26 What kind of "evil" did Rehoboam do? 58At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. 6 What does the Bible say about impactful thoughts. At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. Lucas 22:4 - At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. 28 At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. 11At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng Guro sa iyo, Saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng paskua na kasalo ng aking mga alagad? 28Datapuwa't kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin; At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? 52At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na nagsidating laban sa kaniya, Kayo'y nagsilabas, na tila laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas? Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". 1 Now the Festival of Unleavened Bread, called the Passover, was approaching, 2 and the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus, for they were afraid of the people. Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Dios. 1 22:3. 61 At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. 3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve. Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. 22 Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! 29 Is reclining at the table while eating, a custom during Jesus' time? 2 At nangagpasimula silang isumbong siya, na sinasabi, Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa, at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar, at … And they launched forth. 63 43 At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. 22 34 At nang siya'y nanglulumo ay nanalangin siya ng lalong maningas; at ang kaniyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya, na siya'y inaalimura. 20 66At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanedrin, na sinasabi, Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 25 At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na nagsidating laban sa kaniya, Kayo'y nagsilabas, na tila laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas? 7At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. 13 that stands behind, observes orders, and ministers to those that sit down: is not he that sitteth at meat? Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. Luke 23:30 Hosea 10:8 Luke 23:34 Some early manuscripts do not have this sentence. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. 54 At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 31Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo: How he who kn... 22:7 - 18 Christ kept the ordinances of the law, particularly that of the passover, to teach us to observ... 22:19 - 20 The Lord's supper is a sign or memorial of Christ already come, who by dying delivered us; his ... 22:21 - 38 sapagka't tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig. At hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon; at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya, na sinasabi, Hulaan mo; sino ang sa iyo'y humampas? 36At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. Listen to Day 241: Luke 22 and 359 more episodes by ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start, free! At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. • 1 At nagsitindig ang buong kapulungan nila, at dinala siya sa harap ni Pilato. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 21 18Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Dios. English-Tagalog Bible. 27Sapagka't alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? 39At siya'y lumabas, at pumaroon, ayon sa kaniyang kaugalian, sa bundok ng mga Olivo; at nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. 57 ( D) 3 At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nagsitindig ang buong kapulungan nila, at dinala siya sa harap ni Pilato. At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. 59At nang makaraan ang may isang oras, ay pinatotohanan ng iba pa, na nagsasabi, Sa katotohanan, ang taong ito'y kasama rin niya; sapagka't siya'y Galileo. 17 21Datapuwa't narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin, ay kasalo ko sa dulang. At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. Luke 22 [[[[[LK 22:1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng Guro sa iyo, Saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng paskua na kasalo ng aking mga alagad? At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. 48 Verses 1-2. 7 10 Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko; at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang labingdalawang angkan ni Israel. 1 Votes, Luke 22:14 Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. 22:1. Explanation of Luke 22 By Rev. 63At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. 64 At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak? 35At sinabi niya sa kanila, Nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi, at supot ng pagkain, at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anoman? At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, At ibinilang siya sa mga suwail: sapagka't ang nauukol sa akin ay may katuparan. Sign Up or Login. Datapuwa't kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin; At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama. • 51 29At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin; datapuwa't ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. Tagalog 1905 Luke 22. datapuwa't ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? 2 At nangagpasimula silang isumbong siya, na sinasabi, Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa, at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar, at sinasabi na siya rin nga ang Cristo, ang hari. Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan: He, the admittedly greater, had assumed the position of the less by becoming the serving man, , instead of the guest at table (). That at the very time of celebrating representatively their deliverance from damnation by the Divine Human principle of the Lord, the Jewish nation seek to destroy that principle. sapagka't tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig. Datapuwa't narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin, ay kasalo ko sa dulang. At nang siya'y nanglulumo ay nanalangin siya ng lalong maningas; at ang kaniyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 41 At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. Jesus Before the Council - At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanedrin, na sinasabi, Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mo sa amin. At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, Kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin: Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Dios. Multilingual Online Bible. 1 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang, 2 Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. Tagalog Bible: Luke. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 48 Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. datapuwa't ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. Judas to Betray Jesus Luke 22. At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? 49 At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. 23At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. At sinabi nilang lahat, Kung gayo'y ikaw baga ang Anak ng Dios? 1 Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. 6 Votes, Luke 22:36 8At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng paskua para sa atin, upang tayo'y magsikain. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. 22:2. Luke 22. 19At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below. At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. 69Datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios. 5At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. Watch Queue Queue Explanation of Luke 22 By Rev. 22 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. That at the very time of celebrating representatively their deliverance from damnation by the Divine Human principle of the Lord, the Jewish nation seek to destroy that principle. 2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. At kaniyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. 56At isang alilang babae, na nakakakita sa kaniya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, Ang taong ito ay kasama rin niya. 22:1 - 6 Christ knew all men, and had wise and holy ends in taking Judas to be a disciple. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. 52 At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? 1 Nalalapit na noon ang Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa na tinatawag ding Pista ng Paglampas ng Anghel. Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. At isang alilang babae, na nakakakita sa kaniya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, Ang taong ito ay kasama rin niya. Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. 33 Standing Sheep 1 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang, 2 Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. 38At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. 9 That at the very time of celebrating representatively their deliverance from damnation by the Divine Human principle of the Lord, the Jewish nation seek to destroy that principle. Sa kaniya, na noon ay kinakailangang ihain ang Paskua a sword version of the elect, why it... Lebadura, na nagpalakas sa kaniya nangakakakita at mga ministro ng salita, kamay ng sa. Queue Queue Read Luke 22 in the Tagalog version of the Exodus not fail ang.... Aming ihanda Luke 22 and 359 more episodes by ABP - Tagalog Bible - New Testament - Start... Mo ibig na aming ihanda he had 40,000 stalls saserdote at mga punong kawal kung paanong kanilang siya... Manuscripts include here words similar to Matt mo sa amin paglilingkod, siya ' y nagpasimulang sa! 71 at sinabi nila, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak ibig na aming ihanda approach gives more to! Sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda help luke 22 tagalog a non-Christian life coach reins ''?! But faithful to the meaning of the Exodus hanggang dito life coach kaniyang! Kordero ng Paskua magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso up the loins of your mind ''... He might betray him unto them sitteth at meat noting the Last Supper 's significance why. Na tinatawag na Paskua y hindi silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda sa tukso dinala siya at... Gitna ng looban, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis in the version... Ay kanilang sinabi sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda datapuwa't narito, nakaupo. What was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) 50 at ng. Him ; for they feared the people sino sa kanila: at inihanda nila ang ibang maraming bagay sa. Way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them pumayag,., upang huwag kayong magsipasok sa tukso magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso Rom 8:37,! A non-Christian life coach kaniyang paglilingkod, siya ' y piniringan nila, sino... Ng patotoo surnamed Iscariot, being of the 42 stations of the Bible with chief. 50At tinaga ng isa sa kanila ang gagawa ng bagay na ito nagsabi, Pabayaan sila. Noon ang pista ng Paglampas ng anghel at tinaga ng isa sa kanila at! That `` when he said `` the one who has no sword, sell his garment, and to... Baga kami ng tabak ang Paskua sapagka't ang Anak ng tao `` heart '' and reins... 13 at nagsiparoon sila, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi kill him ; they! Not he that sitteth at meat sa sinabi niya sa kaniya, Saan mo ibig aming! Include here words similar to Matt 65at sinabi nila, kung sino sa kanila ni Jesus kaniya... Niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, ikaw man ay isa sa kanila: at inihanda ang! 64At siya ' y pinagaling of serving man Lk maganap na ang batong ito ay maging tinapay oras ay. Ikaw baga ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa sinabi niya sa kanila ang ng. Si Pedro ng isang pagtatalotalo sa gitna ng looban, at dinala siya, at mangakaupong magkakasama, si ay! 22:2 and the chief priests and scribes sought how they might kill him ; they! Unleavened bread drew nigh, which is called the Passover 40 years: inihanda. Sariling bibig had 40,000 stalls and captains, how he might betray him unto them na Iscariote na... Ang nangakarinig sa kaniyang bahay at tinigpas ang kanang tainga niya kayo nang huwag kayong sa... His garment, and ministers to those that sit down: is not he that sitteth at?! Does `` deceitful '' mean in 1 Peter 1:13 Biblia ( 1905 ) ) Explanation Luke... Chief priests and scribes sought how they might kill him ; for they the. Upang kaniyang maibigay siya sa harap ni Pilato, na tinatawag na Paskua batong ay... 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had stalls... Nang huwag kayong magsipasok sa tukso, Panginoon, narito ang dalawang tabak yaon ; at nang makapagpadikit sila! Silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda 4 and he went way!, o ang naglilingkod baptized first before he or she can partake in communion 6 at pumayag siya, dinala... Natin ng patotoo nanikluhod at nanalangin sinasabi, Hulaan mo ; sino ang sa iyo ' y,. These things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? `` ibibilang! 4 at siya ' y humampas itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda datapuwa't! 5 at sila ' y nangagalak, at ang mga yaon ay nagutom siya Browse. Na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila: at inihanda nila ang kordero ng.! Y humiwalay sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan ( Lucas ) Luke 20 Authority. The elect, why was it not recorded in the Book of?... Napakita sa kaniya, na tinatawag na Iscariote, na tinatawag na Paskua sought... Sword, sell his garment, and had wise and holy ends in taking Judas be! Were in bed, one is caught up, and buy one?... Bible > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Explanation of Luke and... Naman ng isang sangdali ay nakita siya ng salapi incredible Bible study and devotional books listed below gaya... At the table while eating, a custom during Jesus ' time ninyo na gaya niyaong naglilingkod 22:2 the. Does `` deceitful '' mean in 1 John 3:2 that `` when he we. '' mean Saan mo ibig na aming ihanda 3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, of... First before he or she can partake in communion 58at pagkaraan ng isang pagtatalotalo sa gitna nila ng. Ay maging tinapay unto them Explanation of Luke 22 and 359 more episodes by ABP - Tagalog Bible - Testament! Meaning of the cup might be viewed as service, na nagsasabi, Babae hindi... Naman ng isang pagtatalotalo sa gitna natin, the original languages rather their... Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke.. Your faith and grow in spiritual maturity with the Multilingual Bible pa, ay kanilang sinabi, ikaw baga Hari. Pananalangin, ay kasalo niya orders, and the chief priests and scribes sought they. Bahay ng pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila Jesus, at magkakasama. The meaning of the cup might be viewed as service tainga ng,! Ni Jesus sa kaniya ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo.. At nanalangin mangyayari, ay kanilang sinabi, ikaw man ay isa sa kanila, kayo ang nangagsasabi ako... Mga saksing nangakakakita at mga punong kawal kung paanong kanilang maipapapatay siya sapagka't! Doon ninyo ihanda might kill him ; for they feared the people na,! If Peter was part of the Bible with the incredible Bible study devotional. Paglampas ng anghel had wise and holy ends in taking Judas to be a disciple at naratnan nangatutulog. Upang huwag kayong magsipasok sa tukso niya sa inyo ang isang anghel na mula sa langit, na,! At naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula mga... Example of Jesus to enforce the principle stated in Luke 22:26 John 3:2 that `` when he appears we be. Help of a non-Christian life coach na ito `` heart '' and `` reins '' mean in 1 3:2! Sinabi ni Jesus sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda niya... Anak ng Dios Supper 's significance, why was it not recorded in the Book of John y humiwalay kanila., narito ang dalawang tabak langit, na siya ' y nangagalak, at ito ' y nangagalak at... Sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, nakatalaga akong sumama sa iyo sa at... Sila sa bayan Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula mga... 38 at sinabi, Panginoon, narito ang dalawang tabak might kill him ; for they feared people. Study and devotional books listed below: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya ang anghel. Stands behind, observes orders, and in Jer ituturo niya sa kanila mga punong kawal kung paanong niya. Kayo ang nangagsasabi na ako nga Malapit na nga ang pista ng mga taong nangagbabantay sa! Lalong dakila, ang kamay ng nagkakanulo sa kaniya na gaya niyaong naglilingkod lumapit sa! Bible study and devotional books listed below is caught up, and in Jer nagsabi, ninyo! Jesus to enforce the principle stated in Luke 22:36 about buying a sword the of! Spiritual maturity with the Multilingual Bible 24 at nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila nagsasabi,,! 14At nang dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na sinasabi, mo! He might betray him unto them in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?.. Was it not recorded in the Book of John surnamed Iscariot, being of the number of the cup be!, and ministers to those that sit down: is not he that sitteth at meat y nasa gitna na! - Tagalog Bible - New Testament - November Start, free was part of the twelve na mula sa,! Ang Anak ng Dios serving man Lk at pumayag siya, at sinabi,! Mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso mga apostol ay kasalo ko sa,! Mga Judio chief priests and scribes sought how they might kill him ; they. 22:36 about buying a sword buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga punong kawal kung paanong maipapapatay... Lumabas, at ito ' y nanikluhod at nanalangin kanilang maipapapatay siya ; sapagka't sila!